Best Female

Nominee Song/Radio/Station
Nomdakazana Amalokonya
Nelisa Mdleleni Isikhalo Somfazi
Mina You are my Rock